درس اول : جلوه هاي حکمت و تدبير

 

ترجمه و تفسیر آیات درس اول:                                        

 

ولله ملک السماوات والارض             پادشاهی آسمانها و زمین برای خداست      

والله کل شیءٍ قدیر                   وخدا بر همه چیز تواناست                 

 

189،ال عمران                                                       

                                                             

                                                                                                                        

  تفسیـــــــــــر                                                            

 

یعنی دلیلی ندارد که مومنان برای پیشرفت خود از راه های انحرافی وارد شوند انها می توانند در پرتو قدرت

خداوند با استفاده از طرق مشروع وصحیح به پیشروی خود ادامه دهند .در ضمن این ایه بشارتی است برای مومنان و تهدیدی است به کافران.                                                                                                            

 

ان فی خلق السماوات و الارض             قطعاً در افرینش اسمانها وزمین  

واختلاف اللیل و النهار                 و رفت و امد شب روز             

لایات لاولی الالباب                     نشانه هایی است برای بزرگان  

 

190،ال عمران                                                 

                                                                           

تفسیــــــــــر                                                           

 

ایات قران تنها برای خواندن نیست. بلکه برای درک و فهم مردم نازل شده و تلاوت وخواندن ایه مقدمه ای است  

برای اندیشیدن.لذا در ایه مورد بحث ،اشاره به عظمت افرینش اسمانها و زمین کرده است .                         

 

 

الذین یذکرون الله                   کسانی که خدا را                                

قیاماًو قعوداً                      ایستاده ونشسته یاد می کنند                   

وعلی جوبهم                         ودر حالی که بر پهلوی خود ارامیده اند    

ویتفکرون                          وفکر می کنند                                    

فی خلق السماوات والارض             در افرینش اسمان ها و زمین                

ربنا ما خلقت هذا باطلاً             پروردگارا بیهوده نیافریدی                   

سبحانک                            پاک و منزه است                                

فقنا عذاب النار                    پس ما را از عذاب جهنم حفظ کن           

 

 

 

   تفسیــــــــــر                                                          

 

نقشه ی دلربا و شگفت انگیز این جهان انچنان قلوب صاحبانخرد را به خود جذب می کند که در جمیع حالات به یاد پدید اورنده ی

این نظام واسرار شگرف ان می باشد.                                                                                                                   

یعنی همیشه ودر همه حال غرق این تفکر حیات بخشند. لذا خرد مندان با توجه به این حقیقت ابن مزمزه را سر می دهند که     خداوندا این (دستگاه با عظمت)را بیهوده نیافریدی و همه روی حکمت و هدف صحیحی افریده شده .در این موقع متوجه   

                     مسئولیتهای خود می شوند واز خدا تقاضای تو فیق انجام انها را می طلبند.تا از کیفر او در امان باشند و لذا        

می گویند«خداوندا...تو منزهی و پاکی.ما را از عذاب اتش دور نگهدار»                                        

هدف کلي : آشنايي بيشتر با غايت مندي و حکمت و تدبير در خلقت و انس و توجه بيشتر به خالق حکيم و مدبر جهان
* اصطلاحات علمي درس :
* حکمت و حکيم
* غايت مندي
* تدبير
* صانع و صنع  مرور بر مفاهيم

1. هر موجودي از اجزاي خاص و معيني تشکيل شده است .
2. اين اجزا با آرايش مخصوص به خود در کنار يکديگر قرار گرفته اند .
3. هر يک از اين اجزا ، خواص ويژه اي دارند که با وظيفه ي آن ها هماهنگي دارد .
4. هر جزئي کار مخصوص انجام مي دهد وظيفه ي معيني بر عهده دارد .
5. ميان وظايف و مسئوليت ها پيوستگي و ارتباط مشاهده مي شود .
6. نتيجه ي هر نظمي هدف خاص است .
7. شاخصه ي اصلي مجموعه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان « هدف » است .
   « آيات شريفه 189 تا 191 آل عمران »

1- آيات شريفه ي 189 تا 191 آل عمران ، دو نشانه را براي صاحبان خرد معرفي مي کند :
الف) آفرينش آسمانها و زمين
ب) آمد و شد شب و روز

2- با توجه به آيات شريفه ي فوق ،صاحبان خرد ويژگي هايي دارند از جمله :
الف) خداوند را در همه حال (ايستاده ، نشسته و در حالي که به پهلوهاي خود آرميدند ) ياد مي کنند.
ب) در آفرينش آسمان ها و زمين انديشه مي کنند.

3- از دقت در آيات شريفه ي فوق اين مطلب مستفاد مي شود :
خداوند خالق حکيم و مدبر است و هيچ امري از طرف او بيهوده و باطل نيست.

4- جهاني خيالي و بدون قانون و نظم داراي ويژگي هايي مي باشد از جمله:
در اين جهان ممکن است در هر لحظه و بدون علت خاصي ،حادثه اي رخ دهد ،موجودي پديد آيد يا از بين برود و اشياء خصوصيات خود را از دست بدهند .
در اين جهان فرضي ،نيروهاي عالم ،در هر گوشه اي به دلخواه خود دخالت مي کنند و حوادثي غيره منتظره را پديد مي آورند.
   جهان واقعي

5- اکسيژن و هيدروژن دو عنصر ساده از عناصر طبيعت اند . هر کدام ساختمان خاصي دارند که اين ساختمان را از دست نمي دهند . نه ساختمان اکسيژن به هيدروژن تبديل مي شود ،نه به عکس . اما هر گاه که اين دو با يکديگر همکاري مي کنند ، نظامي جديد به نام آب را پديد مي آورند که حيات موجودات زنده بر روي کره ي زمين به وجود آن بستگي دارد . شايد اين همکاري را بتوان موثرترين همکاري روي کره ي زمين دانست ، زيرا بزرگ ترين نتيجه و فايده را به دنبال دارد .

6- قند يک ترکيب نظام مند است زيرا موجودات زنده از جمله انسان نيازمند ماده اي به نام (( قند ))هستند تا انرژي خود را تامين کنند و زنده بمانند . اين ماده با همکاري ميان آب و دي اکسيد کربن و کمک خورشيد در گياه ايجاد مي شود تا هم خود گياه از آن استفاده کند و هم حيوان و انسان از آن بهره ببرند و رشد کنند . در واقع ، قند يک ترکيب نظام مند است که براي تامين انرژي و فايده هاي ديگر ، در طبيعت ساخته مي شود .

7- ميان (( همکاري و نظم )) و (( قانون مندي )) رابطه اي وجود دارد که مي توان گفت يکي از مهمترين همکاري روي کره ي زمين به وسيله سه عنصر ساده ي اکسيژن ، هيدروژن و کربن به انجام مي رسد و بزرگ ترين فايده ها را به ارمغان مي آورد . اين عناصر ، هر کدام ساختمان خاصي دارند که وقتي با ديگري همکاري مي کنند و ترکيب مي شوند ، نظام و ساختمان جديدي پديد مي آورند . اجزاي اين ساختمان به گونه اي هستند که خواص و آثار جديدي را از خود بروز مي دهند . يعني همکاري و ترکيب ميان پديده ها از نظم و قانون مندي خاصي پيروي مي کنند و نتايج معين و مشخصي را به دنبال دارد . اين حالت را مي توانيم در همه موجودات پيرامون خود ، هم چون سنگها ، فلزات ، گياهان ، حيوان ها و انسانها ببينيم .

8- ويژگي هاي جهان واقعي عبارتند از :
الف) هر موجودي از اجزاي خاص و معيني تشکيل شده است .
ب) اين اجزاء با آرايش مخصوص به خود در کنار يک ديگر قرار گرفته اند .
پ) هر يک از اين اجزاء ،خواص ويژه اي دارند که با وظيفه ي آنها هماهنگي دارد .
ج ) هر جزيي کار مخصوصي انجام مي دهد و وظيفه ي معيني بر عهده دارد .
د ) ميان وظايف و مسئوليت ها پيوستگي و ارتباط مشاهده مي شود ،به گونه اي که کار هر يک مکمل و ادامه ي کار ديگري است و کارها و مسئوليت ها در ارتباط با هم معنا مي يابند و اگر به کار يک جزء به تنهايي نگاه شود ، ناقص و ناتمام به نظر مي آيد.
هـ) نتيجه ي هر سامان و نظمي و هر همکاري و فعاليتي ،هدف خاصي است که آن را از ساير سامان دهي ها و همکاري ها جدا مي کند .

9- از ويژگيهاي جهان واقعي (( پيوستگي و ارتباط ميان وظايف و مسئوليت ها )) را چنين مي توان شرح داد :
الف ) کار هر يک از اجزاء مکمل و ادامه ي کار جزء ديگر است .
ب ) کارها و مسئوليت ها در ارتباط با هم معنا مي يابند .
ج ) اگر به کار يک جزء به تنهايي نگاه شود ،ناقص و ناتمام به نظر مي آيد .
   شاخصه هاي اصلي

10- شاخصه ي اصلي مجموعه هاي قانون مند و منظم هدف و غايت است .
11- هدف و غايت عنصري است که سبب پيدايش يک نظام مي شود و به تمام فعاليت هاي آن معنا مي بخشد .
12- ويژگي اي که مانند روح در همه ي اجزاء و فعاليت ها حضور دارد هدف است .
13- بدون هدف پيوستگي و ارتباط و هماهنگي معنا ندارد و مجموعه ي داراي نظام شکل نمي گيرد .
14- همکاري و پيوستگي و نظام براي آن ضرورت دارد که به هدف معيني منجر شود و به سرانجام روشني برسد .
15- درختي را به عنوان يک مجموعه ي نظام مند در نظر مي گيريم اين درخت داراي ريشه ، ساقه ، شاخه و برگ است . مواد تشکيل دهنده ي هر يک ، جاي قرار گرفتن آنها ، کار ويژه ي هر کدام و همکاري ميان آنها وقتي معنا پيدا مي کند که به هدفي منجر شود و ميوه اي به دست آيد از اين روست که مي گوييم همه ي اجزاء درخت کارهايي به هم پيوسته و هماهنگ انجام مي دهند و رابطه اي حقيقي ميان مجموعه ي فعاليت ها بر قرار است.
   انديشه و تحقيق ، ص 17 کتاب درسي
1.پيام هاي اصلي درس کدام اند ؟ از اين پيام ها چه نتيجه اي را مي توان گرفت ؟

1.قرآن کريم ما را به تفکر در نظام آفرينش دعوت مي کند تا به خالق حکيم و مدبر آن پي ببريم .

2. تصور جهاني بودن نظم ، همکاري و قانون امکان پذير نيست .

3. در جهان خلقت نمونه هاي واقعي و عيني از قانون مندي ، نظم و همکاري ديده مي شود . شاخصه ي اصلي مجموعه هاي داراي نظم در جهان ولقعي ، هدف و غايت مندي است .

4.تفاوت اجزا فعاليت ها و همکاري هاي مجموعه ها به خاطر تفاوت هدف ها و غايت هاي آن ها ست .

نتيجه: مجموعه ي غايت مند داراي نظام به طرح نقشه ي مدبرانه و حکيمانه نياز دارد و خداوند خالق حکيم و مدبر اين مجموعه را طراحي و هدايت مي کند .
   2. در آيات 88 سوره ي نمل و 3 سوره ي ملک بينديشيد و توضيح دهيد که منظور از « اتقان صنع » و « نبودن خلل و شکاف » در هستي چيست و اين عبارات چه ارتباطي با درس دارند ؟

آيه ي 88 سوره ي نمل :
و در آن هنگام کوه ها را بنگري و جامد و ساکن تصور کني در صورتي که مانند ابر در حرکتند . صنع خداست که هر چيزي را در کمال اتقان ساخته که علم کامل او به افعال همه ي شما خلايق محيط است .

آيه ي 3 سوره ي ملک :
آن خدايي که هفت آسمان بلند را به طبقاتي منظم بيافريد و هيچ در نظم خلقت خداي رحمان بي نظمي و نقصان نخواهي يافت بارها به ديده ي عقل در نظام مستحکم آفرينش بنگر تا هيچ سستي و خلل هرگز در آن تواي يافت ؟
منظور آن است که خلقت هر چيز از روي حکمت است که از خالق و صانع حکيم و مدبر خود حکايت مي کند و در نظام خلقت هيچ گونه خلل و سستي راه ندارد .
   3- ابتدا اين خطبه ي حضرت علي (ع) را که در نهج البلاغه آمده است ،بخوانيد و سپس ويژگيهاي خلقت خداوند را از آن استخراج کنيد.

او خداوندي است که موجودات را آفريد ،بدون اينکه از هيچ نمونه ي آماده و پيش ساخته اي ايده بگيرد و از کار خالق ديگري که پيش از وي جهاني را آفريده باشد ،تقليد کند .
... آثار صنع و نشانه هاي حکمتش در نو آوري هاي بي سابقه و خلقت بي نظيرش هويداست .
بنابراين ،هر يک از موجوداتي که خدا آفريده ،برهان آفريدگاري و دليل خداوندي اوست ،حتي اگر آن موجود ،جامد و بي زبان باشد . چرا که آن هم با زبان بي زباني خالق خود را معرفي مي کند و تدبير خدا را باز مي گويد ،بدون اينکه به سخن گفتن نيازي داشته باشد . دلالتش بر وجود خدا همواره استوار است و در هر لحظه آفريننده ي خود را نشان مي دهد .
...خداي متعال همه ي مخلوقات را بر اساس مقياس ،نظم مشخص ،اندازه هاي مخصوص و متناسب با هر يک از آن مخلوقات آفريد و در آفرينش آنها طوري اندازه ها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشند .هر چيزي را مطابق برنامه اي دقيق به بهترين شکل طراحي کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخشيد و آن را در مسير انجام وظيفه و دست يابي به هدف خاص وي هدايت کرد .
همه ي اين کارها بدان جهت بود که هيچ يک از مخلوقات از محدوده و چهار چوب تعيين شده از جانب خداوند تجاوز نکند و براي رسيدن به مقصد مورد نظر و کمال نهايي کوتاهي ننمايد و اگر خداوند به او دستوري داد ،انجام دادنش بر وي دشوار نباشد و سرکشي نکند.
بخشي از خطبه ي 90 نهج البلاغه
   ويژگي هاي خلقت خداوند را از اين خطبه استخراج کنيد.

الف ) بديع بودن و بي سابقه بودن خلقت
ب) استفاده نکردن از طرح و نقشه ي قبلي
پ) آيت و نشانه بودن همه ي موجودات بر حکمت و تدبير الهي
ج ) وجود نظم مشخص ،تقدير و اندازه ي معين و متناسب با هدف در هر موجود
د ) وجود هماهنگي ميان نظم و ساختار هر موجود با نوع کار و فعاليتي که بر عهده دارد و هدفي که تعقيب مي کند .
هـ) تجاوز نکردن موجودات از تقدير الهي و نظم تعين شده
و) حرکت موجودات در چهار چوب هدف
   خودآزمايي :
1. ميان وظايف و مسئوليت ها ............. و .............. مشاهده مي شود .

ج ) پيوستگي – ارتباط    2. به فرموده ي قرآن کريم صاحبان خرد در .............. انديشه مي کنند .

ج ) آفرينش آسمان ها و زمين – آمد و شد شب و روز    3. کدام عنصر است که سبب پيدايش يک نظام مي شود و به تمام فعاليت هاي آن معنا مي بخشد ؟

ج ) هدف و غايت    4. همکاري و پيوستگي و نظام براي چيست ؟

ج ) اين عناصر براي آن ضرورت دارد که به هدف معيني منجر شود و به سرانجام روشني برسد .    5. ايا در اين جهان خيالي مي توان از قانون و قانون مندي سخن گفت ؟ چرا ؟

ج ) خير زيرا در اين جهان در هر لحظه ممکن است بدون علت خاصي ، حادثه اي رخ دهد ، بنا براين قانون و قانون مندي براي آن متصور نيست .  

    

پرسش هاي چهار گزينه اي(جوابیه سوالات تستی در بانک سوال)
1 - آيه ي « وَ لِِلّه مُلکُ السَماواتِ وَ الاَرضِِ ....» بيانگر کدام مطلب است؟ (آزمايشي سنجش-81و82)

1) مالکيت تمام اشيا از آن خداوند است وتنها او مالکيت حقيقي و اصيل دارد.
2) مالکيت همه ي اشيا از آن خداوند است اما مالکيت هاي حقيقي ديگري هم وجود دارد.
3) مالکيت و فرمانروايي آسمان ها و زمين از آن خداست و انسان فقط مالک بر جسم خود مي باشد.
4) مالکيت و فرمانروايي اسمان ها و زمين از ان خداست و انسان مالک بر اموالش مي باشد.
   2- قرآن«مالکيت» همه ي اشيا را از آن چه کسي مي داند؟(آزاد رياضي- 82)

1) ولي امر
2) امام
3) خداوند
4) رسول
   3- پيام آيه ي : « رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا با طِلاً»،کدام است؟(آزمايشي سنجش- 84و 85)

1) خداوند افراد باطل را خلق نکرده اند.
2) خدايا ما را از باطل دور کن.
3) خلقت جهان بيهوده نيست.
4) خدايا ما را به باطل مبتلا نکن.
   4 - از نظم در موجودات جهان مي توان نتيجه گرفت: ( آزمايشي سنجش – 85)

1) هر موجودي از اجزاي خاص تشکيل شده است.
2) هر يک از اجزا خواص ويژه اي دارند.
3) هر جزئي وظيفه ي معيني بر عهده دارند.
4) همه ي موارد
   5 - مضمون عبارت: «همانا نشانه هايي براي خردمندان است»کدام آيه است؟ (آزمايشي سنجش- 85)

1) لاياتٍ لاولي الا لباب
2) لاياتٍ لقومٍ يعلمون
3) لاياتٍ لقومٍ يفقهون
4) لاياتٍ لقومٍ يتفکّرون
   6 - مطابق آيه ي شريفه ي «انّ في خلق السماوات و الا رض و اختلاف الليل و النهار لاياتٍ لاولي الالباب» اين نشانه ها براي چه کساني است؟(آزمايشي سنجش- 83 وآزاد زبان- 81)

1) انسان
2) مسلمانان
3) مومنان
4) خردمندان
   7 - د ر خلقت آسمان ها و زمين براي چه کساني نشانه هايي است؟(آزاد هنر و انساني -81)

1) دانايان
2) آدميان
3) مشرکان
4) موم
   8 - شاخصه ي اصلي مجمو عه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چيست؟ (آزمايشي سنجش- 85)

1) پيوستگي
2) هدف و غايت
3) طرح و نقشه
4) برنامه
   9 - شاخصه ي اصلي يک مجموعه ي منظم ...............آن است.(آزمايشي سنجش- 85)

1) تغيير و تحول
2) هدفداري
3) هم آهنگي اجزاء
4) برنامه
   10 - قرآن کريم،جهان را ........... معرفي مي کند.(سراسري فني و حرفه اي وآزمايش سنجش85)

1) متغير و متحرک
2) مخلوق و نيازمند
3) بي ثبات و پايدار
4) تجلي تدبيروحکمت الهي
   11 - کدام يک،از ويژگي هاي جهان واقعي نمي تواند باشد؟

1) هر موجودي از اجزاي خاص و معيني تشکيل شده است.
2) تمام اجزا با آرايش مخصوص کنار هم قرار گرفته اند.
3) هر يک از موجودات خواص ويژه اي دارند که با وظيفه ي آن ها هماهنگي دارد.
4) و همکاري بين موجودات ناشي از آگاهي آن
   12 - پاسخ به اين پرسش اساسي هر انسان که «در چگونه جهاني زندگي مي کنيم؟»پايه ي کدام است و چه تاثيري در زندگي انسان دارد؟

1) جهان بيني-اعتقاد به خدا
2) دين- اعتقاد به خدا
3) جهان بيني-جهت دادن به برنامه ها و تصميم ها
4) دين-جهت دادن به برنامه ها و تصميم ها
   13 - «صنوان و غير صنوان» به چه معناست؟

1) درخت نخل و زيتون
2) باغ انگورو نخل
3) گياه يک پايه و دو پايه
4) آب گوارا و ناگوار
   14 - حضرت علي عليه السلام در خطبه ي نود نهج البلاغه به چه موضوعي اشاره مي نمايد ؟

1) نبوت
2) حقانيت خودبراي جانشيني پيامبر
3) ويژگي هاي خالقيت خداوند
4) مسائل حکومت اسلام

15 - کدام ويژگي است که مانند روح در همه ي اجزاء و فعاليت ها و همکاري هاي مجموعه ي منظم حضور دارد؟
1) مجزا بودن
2) خواص ويژه
3) غايت
4) آرايش مخصوص اجزا

16 - کدام يک از خصوصيات مجموعه ي منظم نيست؟
1) ميان وظايف و مسئوليت ها پيوستگي و ارتباط وجود دارد.
2) اگر به کار يک جزء به تنهايي نگاه شود ،کامل و بدون نقص به نظر مي آيد.
3) هر جزء کار مخصوصي انجام مي دهد و وظيفه ي معيني بر عهده دارد.
4) کارها و مسئوليت ها در ارتبط با هم معنا مي يابند.

17 - رسيدن به علم و دانش در جهان قانونمند و بي قانون به ترتيب چگونه است؟
1) ممکن ،غير ممکن
2) غير ممکن ،ممکن
3) ممکن،ممکن
4) غير ممکن،غير ممکن

18 - خردمندان پس از تفکر در آفرينش آسمان ها و زمين چه مي گويند؟
1) ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار
2) و لا تخزنا يوم القيامه انک لا تخلف الميعاد
3) و لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين ءامنوا انک روف رحيم
4) ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفّر عنا سيئاتنا و تو فنا مع الا برا

19 - اين که ممکن است دو گياه در يک زمين باشند و از يک آب استفاده کنند اما ميوه هاي گوناگون بدهند بيانگر چيست؟
1) هدايت عام
2) آگاهي اجزاءاز وظايف خود
3) نظم و همکاري ويژه ي اجزاء متناسب با هدف
4) هدايت تشريعي

20 - مقصود از«اختلاف اللّيل و النهار»چيست؟
1) تفاوت شب و روز
2) اختلاف زماني مدت شب و روز
3) آمد و شد شب و روز
4) فاني بودن و نا پايداري روزگار

21 - عبارت قرآني «الذين يذکرون الله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم و يتفکرون في خلق السماوات و الارض»در وصف حال چه کساني مي باشد؟
1) اولي الابصار
2) نماز گزاران
3) مسلمانان
4) اولي الالباب

22 - در جهان واقعي اجزاي هر موجود داراي خواص ............. و............... با ساير اجزاست.
1) مشابه-مرتبط
2) ويژه- غير مرتبط
3) ويژه-مرتبط
4) مشابه- غير مرتبط
         

 ادامه دروس در آرشیو
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت 19:41  توسط کورش شکوری  | 

 درس نهم : فرجام کار

آیات و تر جمه درس نهم :

زمر71تا74

و كسانى كه كافر شده‏اند گروه گروه به سوى جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند درهاى آن [به رويشان] گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گويند مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به ديدار چنين روزى شما را هشدار دهند گويند چرا ولى فرمان عذاب بر كافران واجب آمد (71)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿71﴾

و گفته شود از درهاى دوزخ درآييد جاودانه در آن بمانيد وه چه بد [جايى] است جاى سركشان (72)

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿72﴾

و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته‏اند گروه گروه به سوى بهشت‏سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهاى آن [به رويشان] گشوده گردد و نگهبانان آن به ايشان گويند سلام بر شما خوش آمديد در آن درآييد [و] جاودانه [بمانيد] (73)

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿73﴾

و گويند سپاس خدايى را كه وعده‏اش را بر ما راست گردانيد و سرزمين [بهشت] را به ما ميراث داد از هر جاى آن باغ [پهناور] كه بخواهيم جاى مى‏گزينيم چه نيك است پاداش عمل‏كنندگان (74)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿74﴾

تکویر14

هر نفس بداند چه فراهم ديده (14)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿14﴾

زالزال7و8

پس هر كه هموزن ذره‏اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد (7)

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿7﴾

و هر كه هموزن ذره‏اى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد (8)

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿8﴾

هدف کلي : آشنايي با سرنوشت و سرانجام انسان در منزل آخرت و احساس نياز به کسب آمادگي در آن روز
اصطلاحات علمي درس :
کيفر و پاداش قرار دادي
کيفر و پاداش طبيعي
عينيت عمل و کيفر و پاداش

 

  مرور بر مفاهيم :

1. پس از پايان محاکمه الهي ، دوزخيان به سوي جهنم رانده مي شوند .
2. پس از پايان محاکمه ي الهي ، نيکوکاران و رستگاران را به بهشت مي برند .
3. جهنميان در جهنم به عذاب هاي مختلفي دچار مي شوند .
4. عظمت عذاب هاي جهنم نشاني از عمق گناهان انسان است .
5. ما بايد بکوشيم تا خود را از عذاب الهي حفظ کنيم .
6. بهشتيان در بهشت از نعمت هاي بي شماري بهره مي برند .
7. برترين مقام بهشت ، مقام رضا و خرسندي است .
8. بالاترين درجه ي بهشت ، فردوس است .
9. بهشت و جهنم و نعمت هاي بهشتي و عذاب هاي جهنمي آثار و نتايج اعمال ما در دنياست .
 

 

  « سوره شريفه زمر ، آيه ي 71 تا 74»

1. پس از پايان محاکمه ، دوزخيان گروه گروه به سوي جهنم رانده مي شوند . وقتي بدان جا مي رسند ، درهاي جهنم به روي آن ها باز مي شود . جهنم هفت در دارد که راه هاي ورود گروه هاي مختلف جهنمي است . آن گاه کافران و مجرمان ، هر دسته ، در جايگاه مناسب خود افکنده مي شوند ؛ جايگاهي بسيار تنگ .
2. از ويژگي هاي آتش جهنم :
- آتش جهنم بسيار سخت و سوزاننده است .
- افروختگي آتش ، آن چنان است که به دل ها سر مي کشد و دل ها را مي سوزاند .
- هر بار که فرد مي نشيند ، شراره اي بر آن مي افزايند و آن را شعله ور تر مي کنند .
- سر چشمه ي آن از خود کافران و مجرمان و ستمکاران است .
3. سرچشمه ي آتش جهنم خود کافران و مجرمان و ستمکاران هستند .
4. مراد از هيزم دوزخ منظور از خود کافران و مجرمان و ستمکاران است و بت هايي که مي پرستيدند .
5. ماموران عذاب ، ملائکه اي هستند که بسيار سخت گير و شديدالعمل اند و از انجام وظيفه ي خود سرپيچي نمي کنند .
6. پس از اين که دوزخيان دچار عذاب شدند ، ناله ي حسرتشان برمي خيزد و مي گويند : اي کاش ما خدا را فرمان مي برديم و پيامبر خدا را اطاعت مي کرديم ، اي دريغ برما ، برآن چه درباره ي آن کوتاهي کرديم . آنان به خداوند مي گويند : پروردگار ! شقاوت بر ما چيره شد و ما مردمي گمراه بوديم ، ما را از اين جا بيرون بر که اگر بازگرديم عمل صالح انجام مي دهيم .
7. پاسخ قطعهي خداوند به دوزخيان اين است که آيا در دنيا به اندازه ي کافي به شما همر نداديم که هرکس مي خواست به راه آيد . در جاي ديگر هم به آن ها مي گويند که اگر به دنيا باز گرديد همان شيوه ي قبل را پيش مي گيريد .
8. اهل جهنم گاهي ديگران مقصر مي شمارند و مي گويند : بزرگانما و شيطان سبب گمراهي ما شدند . شيطان مي گويد خدا به شما وعده ي راست داد و من به شما وعده دروغ دادم ، اما من بر شما تسلطي نداشتم ؛ جز اين که شما را فراخواندم و شما نيز اين دعوت را پذيرفتيد . مرا ملامت نکنيد ، خود را ملامت کنيد .
9. نيکوکاران راحل زير را طي مي کنند تا به بهشت برسند :
- چون بهشتيان سر رسند ، درهاي آن را به روي خود گشوده مي بينند .
- بهشت هشت در دارد که بهشتيان از آن درها وارد مي شوند .
- نگهبانان بهشت به آنان سلام مي کنند و خوشامد مي گويند .
- رستگاران حمد و سپاس خدا را مي گزارند .
- هر يک متناسب با اعمالشان در درجه اي از بهشت قرار مي گيرند .
10. بهشت هشت در دارد که بهشتيان از آن درها وارد مي شوند :
- يک در مخصوص پيامبران و صديقان است .
- يک در مخصوص شهيدان و صالحان است .
- درهاي ديگر براي گروه هاي ديگر است .
11. رستگاران ، حمد و سپاس خدا را مي گزارند و مي گويند خداي را سپاس که به وعده ي خود وفا کرد و ما وارث بهشت شويم و هر جاي آن که بخواهيم ساکن مي شويم .
12. از پيامبر اکرم (ص) است که بالاترين درجه ي بهشت فردوس است و اگر چيزي از خدا مي خواهيد فردوس را طلب کنيد .
13. برخي از نعمت هاي بهشتي :
- رنج و بدي به بهشتيان نمي رسد .
- هر چه دل و ديده شان بخواهد ، آماده مي شود .
- در بهشت هيچ آلودگي و ناپاکي وجود ندارد .
- گفتارشان سلام و درود است و کسي سخن لغو و گناه آلود نمي شنود .
- پيوسته با خدا هم صحبت اند و به « سبحانک اللهم » مترنم اند .
- بهشت براي آنان سراي سلامتي ( دارالسلام ) است .
- نعمت هاي دائمي آن هيچ گاه خستگي و سستي و ملامت نمي آورد .
- در آن جا انسان هميشه تازه و شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگي مي کند .
- زنان و مردان بهشتي در زيباترين و جوان ترين وجه در بهشت زندگي مي کنند .
- همسران به يک ديگر عاشق و مايل هستند .
14. بالاترين مرتبه ي نعمت هاي بهشت لقاء و ديدار خداوند است .
15. زنان و مردان بهشتي در زيبانرين و جوان ترين وجه در بهشت زندگي مي کنند .
همسران به يک ديگر مايل و عاشق هستند ، ازدواج آنان سرشار از عشق ، لذت و سرور است و اين سرور هيچ گاه تبديل به ناخوشي و دلزدگي نمي شوند .
16. همسران بهشتي نيکو سيرت و زيبا رو ، جوان و شاداب ، پاک و طاهر ، شادکام و مسرور ، خوش و خرم ، بدون غصه و خشم و پيوسته عاشق و خرسند خود هستند .
17. انواع رابطه هاي ميان عمل و پاداش و کيفر :
- پاداش و کيفر بر اساس مجموعه اي از قرار دادها
- پاداش و کيفري که محصول طبيعي خود عمل است .
- پاداش و کيفر اخروي
18. گاهي پاداش و کيفر براساس مجموعه اي از قرار دادها تعيين مي شود . رابطه ي ميان کارها و پاداش ها و کيفرها يک رابطه ي قرار دادي است و انسان ها مي توانند با وضع قوانين اين رابطه ها را تغيير دهند ؛ براي مثال ، اگر کيفر جرمي زندان است ، آن را به پرداخت جريمه ي نقدي تبديل کنند . آن چه در اين جا اهميت دارد ، تناسب ميان جرم و کيفر است تا عدالت برقرار گردد .
19. هر عملي دو جنبه دارد . يک جنبه ي مادي و ظاهري و يک جنبه ي باطني و غيبي .
- جنبه ي مادي و ظاهري بعد از عمل از بين مي رود .
- جنبه ي باطني و غيبي هرگز از بين نمي رود و در نفس روح باقي مي ماند .
20. در عرصه ي قيامت ، تصوير اعمال انسان يا گزارشي از عمل انسان نمايش داده نمي شود بلکه خود عمل نمايان مي شود و هرکس عين عمل خود را مي بيند .
21. فرشتگاني که نامه ي اعمال انسان را تنظيم مي کنند ، حقيقت اعمال را ثبت و نگهداري مي کنند ؛ نه اين که گزارشي بنويسند و آن گزارش را در قيامت نشان دهند . پس نامه ي عمل گزارش اعمال نيست ، بلکه شامل خود اعمال است و به همين جهت هرگز از انسان جدا نمي شود .
22. نامه ي عمل گزارش اعمال نيست ، بلکه شامل خود اعمال است و به همين جهت هرگز از انسان جدا نمي شود .
23. به فرموده ي امام صادق (ع) : عمل در دوره ي برزخ به صورت يک شخص بر انسان ظاهر مي شود و انسان بدان آگاه مي گردد .
24. آيه ي شريفه ي « فذوقوا ما کنتم تکفرون » به اين معنا است که : بچشيد آن چه را مي اندوختيد .
 

 

  انديشه و تحقيق
1. آيا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است ، ظلم امکان پذير و قابل تصور است ؟ چرا ؟

خير – زيرا هر کاري که انسان در اين جهان انجام مي دهد و هر قدمي که بر مي دارد آخرت زشت يا زيباي خود را مي سازد و آن چه را با دست خود ساخته است دريافت خواهد کرد . يعني پاداش هاي بهشتي و عذاب هاي دوزخ ساخته ي اعمال ماست .  

 

  2. چه تفاوت هايي ميان ويژگي هاي آخرت با دنيا و برزخ وجود دارد ؟ آن تفاوت ها را در جدولي مانند جدول زير تنظيم کنيد .

1- دنياي ما جهان پست و عالم آخرت جهان برتر است .

2- در اين جهان حيات و مرگ در هم آميخته و يکي در کنار ديگري است اما آن جهان يک پارچه حيات است .

3- در اين جهان آن چه ما انجام مي دهيم از ديد ديگران نهان است اما آخرت محل برملا شدن اسرار نهاني است .

4- دنياي ما دنياي فرسودگي و تباهي و فناست و آخرت جهان بقا و ثبات است .

5- در جهان آخرت از نظام همکاري و تعاون موجود در اين عالم خبري نيست .

6- در جهان آخرت قدرت درک و احساس در انسان بسيار شديد تر است .

7- دنيا سراي اختيار و عمل است اما در جهان آخرت موسم اختيار به ير رسيده و هنگام عمل به سررسيده است .
و ...
 

 

  3. رسول خدا (ص) فرمد : « الدنيا مزرعه الاخره »
يک کشاورز ماهر براي اين که زراعت پر محصولي داشته باشد ، پنج شرط را رعايت مي کند :

1- زمين مناسب انتخاب مي کند .
2- بذر سالم تهيه مي کند .
3- زمين را به موقع آبياري مي کند و از کودهاي مناسب استفاده مي کند .
4- زمين را از خس و خاشاک و علف هاي هرز پاک مي کند .
5- مواظب است که آفات و حيوانات به کشت او ضرر نرسانند .

اگر « دل » بهترين و مناسب ترين زمين براي کشت محصول آخرت است ، چهار شرط ديگر کدام اند ؟
1. ايمان
2. عمل صالح
3. توبه
4. مراقبت و محاسبه ي نفس
 

 

  خودآزمايي :
1. جهنم .................... و بهشت .................. درب دارد .

ج ) هفت – هشت  

 

  2. نامه ي عملي که انسان با خود به قيامت مي برد ..................... است .

ج ) صورت حقيقي اعمال  

 

  3. هر عملي چند جنبه دارد ؟ نام ببريد و هر يک را توضيح دهيد .

ج ) هر عملي دو جنبه دارد . يک جنبه ي مادي و ظاهري و يک جنبه ي باطني و غيبي .
- جنبه ي مادي و ظاهري بعد از عمل از بين مي رود .
- جنبه ي باطني و غيبي هرگز از بين نمي رود و در نفس روح باقي مي ماند .
 

 

  4. تصوير اعمال انسان در عرصه ي قيامت چگونه است ؟

ج ) در عرصه ي قيامت ، تصوير اعمال انسان يا گزارشي از عمل انسان نمايش داده نمي شود بلکه خود عمل نمايان مي شود و هرکس عين عمل خود را مي بيند .  

 

  5. انواع رابطه هاي ميان عمل و پاداش و کيفر را نام ببريد .

ج )
- پاداش و کيفر بر اساس مجموعه اي از قرار دادها.
- پاداش و کيفري که محصول طبيعي خود عمل است .
- پاداش و کيفر اخروي
 

پرسش هاي چهار گزينه اي (جواب در بانک سوال)
378 - جزا و پاداش اخروي براي هر كس............است.(آزمايشي سنجش – 85)

1) برخاسته از نوع نگاه انسان به انسان است.
2) همان پاداش طبيعي عمل او
3) همان چيزي است كه از دنيا با خود آورده
4) همان چيزي است كه از نشأت گرفته
   379 - عالي ترين موهبتي كه نصيب بهشتيان مي شود، كدام است؟ (آزاد انساني - 83 وآزمايشي سنجش - 83)

1) هم نشيني با اولياي خدا
2) لقاء و ديدار خدا
3) نزديكي به خدا و خانه هاي نيكو
4) تهيه هر نعمتي با هر كيفيتي كه بخواهند.
   380 - پاداش و كيفردرعالم آخرت از كدام نوع است؟ (سراري هنر - 80 وآزاد - 83 وآزمايشي سنجش - 84 و85)

1) اثر وضعي اعمال است كه در آن تناسب جرم و مجازات مطرح نيست.
2) جنبه ي باطني و غيبي خود اعمال است كه از انسان جدا نمي شود.
3) عين عمل است كه در آن تناسب جرم و جنايات مطرح بوده و عادلانه رعايت مي شود.
4) محصول طبيعي خود عمل است كه در آن تناسب جرم و مجازات مطرح است.
   381 - آن چه روزقيامت به عنوان پاداش يا كيفر به انسان داده مي شود............. ( سراسري هنر - 78)

1) اثر وضعي عمل است.
2) براساس قرارداد شرعي است.
3) عين عمل اوست.
4) محصول طبيعي عمل اوست.
   382 - تناسب جرم و مجازات در عالم آخرت بر چه ميزان و اساسي مراعات مي شود؟ ( سراسري انساني – 67)

1) عين عمل
2) تنبيه و عبرت
3) طبيعت اعمال
4) مكافات دنيوي
   383 - قرآن كريم به ستم خوردن مال يتيم را به خوردن چه چيزي تشبيه مي كند؟ (سراسري رياضي - 75)

1) آتش
2) خاك
3) گوشت مرده
4) نجاست
   384 - قرآن كريم چه عملي را به آتشي تشبيه مي كند كه انسان در شكم خود فرو مي برد؟ (آزاد انساني - 77)

1) غيبت
2) تهمت
3) قتل نفس
4) خوردن مال يتيم
   385 - قرآن كريم رستگاري بزرگ و والاترين نعمت ها را در عالم آخرت چه چيزي معرفي مي كند؟ ( سراسري انساني - 78 و آزاد پزشكي - 82)

1) هم نشيني با اولياي خدا
2) لقا وديدار خدا
3) دوري از عذاب الهي
4) برخورداري از مواهب بهشتي
   386 - چه بُعدي ازاعمال زندگي دنيوي انسان در عالم آخرت باز مي گردد؟ (آزاد انساني – 84)

1) جنبه ي مادي
2) عين عمل
3) جنبه ي ظاهري
4) صورت اعمال
   387 - پاداش در عالم آخرت چگونه است ؟(آزاد رياضي – 73)

1) قراردادي
2) عين اعمال دنيوي
3) برحسب اعمال دنيوي
4) نتيجه طبيعي عمل
   388 - مخاطب « سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» چه كساني هستند؟ (آزمايشي سنجش - 85)

1) شهدا
2) صالحين
3) متقين
4) مؤمنين
   389 - كدام نوع از پاداش ها و كيفرها جنبه ي وسيله اي دارد و با از بين رفتن مصالح قابل تغيير است؟

1) قراردادي
2) محصول طبيعي عمل
3) تجسم باطني عمل
4) عين عمل كه به انسان باز مي گردد.
   390 - به ترتيب بهشت و جهنم داراي چند در است؟

1) 7 و7
2) 7 و8
3) 8 و7
4) 8 و8
   391 - عبارت قرآني« الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتم ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا» از زبان چه كساني و خطاب به چه افرادي بيان گرديده است؟

1) شياطين به كافران
2) مؤمنان به كافران
3) نگهبانان بهشت به بهشتيان
4) نگهبانان دوزخ به دوزخيان

392 - گناه كاران در جهنم چه كساني را مقصر گمراهي خود مي شمارند؟
1) نفس خود و شيطان
2) بزرگان آن ها و شيطان
3) دشمنان
4) بزرگان آن ها و نفس خود

393 - سخن نگبانان جهنم به دوزخيان كه تقاضاي تخفيف عذاب مي كنند چيست؟
1) مگر خداوند زمين رابه شما ميراث نداد تا در هر جا كه بخواهيد جاي بگيريد؟
2) اگر به دنيا بازگرديد همان شيوه ي قبل را پيش گيريد.
3) ما را ملامت نكنيد ، خود را ملامت كنيد.
4) مگر پيامبران براي شما دلايل روشن نياوردند.

394 - نيكوكاران پس از خوشامد گويي نگهبانان بهشت و ورود به بهشت چه مي گويند؟
1) سلام عليكم طبتم
2) الحمدلله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء
3) و اشرقت الارض بنور ربها
4) سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و ممّا لا يعلمون

395 - بالاترين درجه ي بهشت طبق فرموده ي رسول اكرم چه نام دارد؟
1) جنت
2) بهشت عدن
3) فردوس
4) جنان

396 - «كسي كه سيگار مي كشد به امراض گوناگوني مبتلا مي شود.»در اين مثال مجازات و كيفر ...............
1) جنبه ي مادي و ظاهري عمل است.
2) قراردادي است.
3) محصول طبيعي خود عمل است.
4) جنبه ي باطني و غيبي عمل است.

397 - قوانين و مقررات قضايي جزء كدام دسته از انواع پاداش ها و كيفرها ست؟
1) اثر طبيعي عمل
2) عين عمل
3) پاداش و كيفر قراردادي
4) جنبه ي باطني و غيبي عمل است.

398 - هر چه قدر آگاهي انسان بيش تر شود..............
1) ترس از قانون بيشتر مي شود.
2) ترس از مجازات قانوني به رعايت آگاهانه قانون تبديل مي شود.
3) رعايت آگاهانه ي قانون به ترس از قانون تبديل مي شود.
4) اثر طبيعي عمل در نتيجه ي شدت مجازات كم مي شود.

399 - عبارت قرآني « فكشفنا عنك غطاء ك فبصرك اليوم الحديد» در ارتباط با كدام موضوع است؟
1) باز شدن چشم باطن در قيامت
2) پاداش و كيفراخروي محصول طبيعي عمل اوست.
3) مشاهده ي جنبه ي ظاهري عمل
4) باز شدن چشم باطن در برزخ

400 - آيه ي شريفه ي « و كل انسان الزمناه طائرة في عنقه» با كدام يك از جملات زير ارتباط مفهومي نزديك تري دارد؟
1) در قيامت چشم باطن باز مي شود و عين عمل را مشاهده مي كنيم.
2) جنبه ي باطني عمل هرگز از انسان جدا نمي شود.
3) پاداش و كيفر اخروي محصول طبيعي خود عمل است .
4) هر عملي يك جنبه ي ظاهري دارد و يك جنبه ي باطني

401 - مفهوم آيه ي شريفه ي :« انما هي اعمالكم ردّت اليكم» كدام است؟
1) كيفر و پاداش در روز قيامت صورت حقيقي عمل انسان است.
2) هر عملي داراي دو جنبه است كه هيچ كدام از بين نمي رود.
3) كيفر و پاداش در روز قيامت محصول طبيعي خود عمل است.
4) هر عملي يك جنبه ي ظاهري دارد و يك جنبه ي باطني

402 - كدام عبارت قرآني خطاب به كساني است كه زر و سيم گنجينه كرده و در راه خدا انفاق نمي كنند؟
1) انما هي اعمالكم ردت عليكم
2) فذوقو ما كنتم تكنزون
3) لقد كنت في غفلةٍ من هذه
4) انما ياكلون في بطونهم ناراً

403 - به ترتيب جنبه هاي ظاهري و باطني عمل چگونه است؟
1) فاني – فاني
2) باقي – فاني
3) فاني – باقي
4) باقي – باقي

404 - عبارت قرآني « انما ياكلون في بطونهم نارا» بيان گر كدام است؟
1) جنبه ي ظاهري خوردن مال يتيم
2) جنبه ي باطني خوردن مال يتيم
3) جنبه ي ظاهري غيبت كردن
4) جنبه ي باطني غيبت كردن

405 - عبارت قرآني« انما هي اعمالكم ردت اليكم» ..............
1) پاسخ نگهبانان جهنم به بدكاران است كه تقاضاي بازگشت به دنيا مي كنند.
2) در روز حساب در برابر جزع و فزع بدكاران به آنها خطاب مي شود.
3) پاسخي است كه در برزخ به بدكاراني كه تقاضاي تخفيف عذاب مي كنند ، داده مي شود.
4) هنگام ورود نيكوكاران به بهشت به آن ها خطاب مي شود.

406 - كدام يك نمونه اي از پاداش و كيفر قراردادي است؟
1) اگر كسي روزانه مقداري ورزش كند به سلامت خود كمك كرده است.
2) اگر كسي بهداشت را رعايت نكند ، به امراض گوناگوني دچار مي شود.
3) اگركسي جرمي مرتكب شودبه پرداخت جريمه ي نقدي يازندان يا نظايرآن محكوم مي شود
4) اگر كسي اهل مطالعه و تحقيق باشد به علم و آگاهي دست مي يابد.

407 - در سؤال قبل گزينه هاي «1» و«4» به ترتيب بيان گر چه نوع پاداش و كيفري هستند؟
1) جنبه ي باطني عمل - محصول طبيعي عمل
2) جنبه ي باطني عمل - جنبه ي باطني عمل
3) محصول طبيعي عمل - جنبه ي باطني عمل
4) محصول طبيعي عمل - محصول طبيعي عمل

408 - در كدام نوع پاداش و كيفر تناسب ميان جرم و كيفر اهميت پيدا مي كند تا عدالت برقرار شود؟
1) پاداش و كيفر قراردادي
2) پاداش و كيفري كه محصول طبيعي عمل اوست.
3) پاداش و كيفري كه صورت حقيقي عمل است.
4) هر سه نوع

409 - طبق فرموده ي رسول خدا (ص) فردوس ...........
1) بالاترين درجه ي بهشت است.
2) بالاترين درجه ي برزخ براي نيكوكاران است.
3) بالاترين نعمت بهشت است.
4) همان بهشت عدن است.

410 - جمله ي زير از زبان چه كسي و خطاب به چه كساني است؟
«من بر شما تسلطي نداشتم ،جزاين كه شما را فراخواندم و شما نيز اين دعوت را پذيرفتيد»
1) شيطان به نيكوكاران در برزخ
2) شيطان به گناه كاران در دنيا
3) شيطان به نيكوكاران در قيامت
4) شيطان به گناه كاران در دوزخ

411 - پاداش و كيفر............ جنبه ي..............دارد.
1) طبيعي – وسيله اي
2) قراردادي – باطني و غيبي
3) قراردادي – وسيله اي
4) اخروي – قراردادي

412 - «كسي كه در اداره ، كار خود را با كيفيت عالي انجام دهد، مبلغي به عنوان پاداش دريافت مي كند.» اين مثالي از كدام توع پاداش و كيفر است؟
1) محصول طبيعي خود عمل
2) صورت حقيقي عمل
3) جنبه ي باطني و غيبي عمل
4) پاداش و كيفر قراردادي

413 - به ترتيب نگهبانان بهشت و نگهبانان جهنم از چه نوع موجوداتي هستند؟
1) ملائكه - جنيان
2) جنيان – ملائكه
3) ملائكه - ملائكه
4) جنيان – جنيان

414 - سرچشمه ي آتش و عذاب جهنم ..............است.
1) ملائكه ي عذاب
2) خود ستم كاران
3) نگهبانان جهنم
4) جنيان

415 - ترجمه ي آيه ي مباركه ي « وَ سيقَ الَّذينَ كَفَروا جَهَنَّمَ زُمراً» مطابق كدام گزينه است؟
1) و كساني كه كافر شدند، در جهنم از جايگاه بدي برخودار شوند.
2) و كساني كه كافر شدند، گروه گروه به سوي جهنم رانده شوند.
3) چه بد است كساني كه كافر شدند در حالي كه در جهنم جاي گيرند.
4) چه بد است كساني كه كافر شدند در حالي كه سزاي آنان جهنم سوزان است.

416 - آيه ي شريفه ي « وَقالُوا الْحَمْدُللهِ الَّذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَاَورَثنا الْارضَ نَتَبَّواُ مِنَ الْجَنَّةِ....» از زبان چه كساني و مربوط به چه عالم است؟
1) صالحين – برزخ
2) مستضعفان روي زمين – دنيا
3) نيكوكاران و وارستگان – بهشت
4) صالحان – دنيا

417 - در چه مرحله اي از حيات ، گنهكاران مي گويند: پروردگارا شقاوت بر ما چيره شد و ما مردمي گمراه بوديم؟
1) برزخ
2) جهنم
3) درحين مرگ
4) در حين مرگ و بعد از آن

418 - پاسخ قطعي خداوند در مقابل تقاضاي دوزخيان كه درخواست بازگشت به دنيا را دارند تا عمل صالح انجام دهند، چيست؟
1) اگر به دنيا بازگرديد همان شيوه ي قبل را پيش مي گيريد.
2) بازگشت شمابه دنيا نوعي ظلم به نيكوكاران ورستگاراني است كه دربهشت به سرمي برند
3) اگر مي توانيد به دنيا برگرديد.
4) به سوي نگهبانان جهنم رو آريد تا از آن ها براي خودتان تخفيفي بگيريد.

419 - چه كسي به جهنميان مي گويد :«من بر شما تسلطي نداشتم...........مرا ملامت نكنيد، خود را ملامت كنيد.»؟
1) خدا
2) فرشتگان ثبت اعمال
3) شيطان
4) فرشته ي مرگ

420 - دوزخيان به سوي چه كساني رو مي آورند تا آن ها برايشان از خدا تخفيفي بگيرند؟
1) نگهبانان جهنم
2) شهدا
3) انبيا و ائمه
4) شيطان

421 - كدام يك صحيح نيست؟
1) بهشتيان هر چه دلهاشان تمنا كند و ديدگانشان را خوش آيد ،آماده مي شود.
2) در بهشت كسي سخن زشت و گناه آلود نمي شنود.
3) در بهشت هيچ آلودگي و ناپاكي وجود ندارد.
4) بهشتيان همگي در «فردوس» جاي مي گيرند.

422 - پاداش و كيفر اعمال هر كس در اين جهان چگونه است؟
1) يا براساس مجموعه اي از قراردادها تعيين مي شود و يا محصول طبيعي خود عمل است.
2) يا محصول طبيعي خود عمل يا تجسم عمل اوست.
3) يا براساس مجموعه اي از قراردادها تعيين مي شود و يا عين عمل اوست.
4) يا محصول طبيعي خود عمل و يا اثر وضعي آن است.

423 - اين كه اگر كارگر در طول روز كار معيني را انجام دهد ،دستمزد معيني به ازاي آن كار دريافت مي كند ، مشمول كدام نوع پاداش و كيفردر اين دنيا شده است؟
1) تجسم اعمال
2) قراردادي
3) اثر وضعي
4) محصول طبيعي عمل

424 - در كدام نوع از رابطه ي ميان عمل و پاداش و كيفر است كه انسان ها مي توانند با وضع قوانين جديد اين رابطه را تغيير دهند؟ پاداش و كيفري كه..........
1) محصول طبيعي خود عمل است.
2) اثر وضعي عمل است.
3) قراردادي است.
4) عين عمل است.

425 - در كدام موردتناسب ميان جرم و كيفر مطرح است؟
1) از دست دادن پاي خود ناشي از بي احتياطي در رانندگي منجر به تصادف
2) دست يابي به سلامتي و تندرستي حاصل از ورزش روزانه
3) پرداخت جريمه ي نقدي يا زندان به ازاي ارتكاب جرم
4) ابتلا به امراض گوناگوني ناشي از سيگار كشيدن يا عدم رعايت بهداشت

426 - كدام نوع از رابطه ي ميان عمل و پاداش و كيفر وجود دارد كه عميق تر و كامل تر است و مخصوص نامه ي عملي است كه انسان با خود به قيامت مي برد؟
1) محصول طبيعي عمل
2) صورت حقيقي عمل
3) اثر اعتباري

427 - خداوند در قرآن كريم خطاب به چه كساني مي فرمايد:« فذوقوا ما كنتم تكبرون»؟ كساني كه:
1) زر و سيم گنجينه ي كرده و در راه خدا انفاق نمي كردند.
2) در دنيا اهل نماز نبودند.
3) درباره ي مؤمن غيبت مي كردند.
4) در دنيا ربا خواري مي كردند.
 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت 19:39  توسط کورش شکوری  |